tylda.pl

Szukaj danego produktu w przedziale cenowym od: do:

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.tylda.pl obowiązujący od 25.12.2015 r.

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Tylda Komputery Sp z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul Wazów 6a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487470, posługującą się numerem NIP9291857588i REGON 081175601, z kapitałem zakładowym 5.000 zł, w całości wpłaconym i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym tylda.pl, zwanym dalej Klientem, a Tylda Komputery Sp z o.o, zwanym dalej Sprzedawcą.Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Tylda Komputery Sp z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem


II. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepuwww.tylda.plsą przetwarzane przez Tylda Komputery Sp z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Wazów 6a.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

1) w realizacji umowy,

2) w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

3) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,

Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Tylda Komputery Sp z o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


III. Przedmiot Sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego tylda.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym tylda.pl oraz na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego tylda.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego tylda.pl.

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

Przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera, w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu, gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu, Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Tylda Komputery Sp z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust.4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Tylda Komputery Sp z o.o, ul. Wazów 6a, 65-044 Zielona Góra lub elektronicznie na adres handlowy@tylda.pl

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie, Tylda Komputery. dolicza opłatę w wysokości 2% , liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki.

W sytuacji, w której klient, jako formę płatności przy odbiorze osobistym towaru w salonie wybrał płatność gotówką, a następnie podczas odbioru deklaruje zmianę formy płatności na płatność kartą, firma Tylda Komputery Sp z o.o.. uprawniona jest do doliczenia opłaty, o której mowa w punkcie III/13. Ceny w sklepie stacjonarnym Tylda Komputery Sp z o.o. mogą się różnić od cen na stronach internetowych tylda.pl

IV Nośniki Cyfrowe

Sprzedaż treści na nośnikach cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.)

Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, Tylda Komputery Sp z o.o. odpowiada wyłącznie za wady nośnika. Tylda Komputery Sp z o.o. nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy

Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


V Zamówienia i ich realizacja

Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej tylda.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
dokonywania zakupów w sklepie internetowym tylda.pl,

jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Tylda Komputery
Sp z o.o. i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego tylda.pl,

O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Tylda Komputery Sp z o.o. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu tylda.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu tylda.pl.

W celu zakupu produktów w sklepie internetowym tylda.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

VI Sposób odbioru i dostawy zamówienia

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym tylda.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane osobiście w sklepie stacjonarnym firmy Tylda Komputery Sp z o.o.

Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany podczas finalizacji zamówienia

Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi do 7 dni roboczych.

W przypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej, jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki podserwis@tylda.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.


VII Zwrot zakupionego towaru

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 us tawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną ni ż przewoźnik, a w przypadku

umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo

odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


VIII Gwarancja

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
Tylda Komputery, ul. Wazów 6a, 65-044 Zielona Góra.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie, w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Pokwitowanie przyjęcia do naprawy, wydawane Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy Tylda Komputery Sp z o.o. jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta
o zakończeniu procedur serwisowych.
Sprzęt pozostawiony w serwisie i nieodebrany po upływie 30 dni od daty zakończenia naprawy i poinformowania Klienta metodą kontaktu wskazaną przez Klienta, ulega przepadkowi i jest uznawany, jako porzucony przez Właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Tylda Komputery sp. z o.o. na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa sprzęt przez jego objecie w posiadanie samoistne.

Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

IX Postanowienia ogólne

Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy TYLDA zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Sklep Internetowy TYLDA nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.